Kvinnehelse

N.K.S. bruker mer på forskning på kvinnehelse og kvinners livsvilkår enn hva det offentlige gjør.

Det er i mange sammenhenger nødvendig å tenke kjønnsspesifikt når vi snakker om helse. Vårt arbeid med kvinnehelse er fundert på kunnskap om jenters og kvinners helse. Norske kvinner har mange gode forutsetninger for å ha god helse. Likevel møter de en rekke utfordringer på helsefronten. Diffuse kroniske sykdommer rammer i større grad kvinner enn menn, disse sykdommene har dessverre lav status i medisinske fagmiljøer. Konsekvenser av dette kan være mangel på kunnskap, dårligere diagnostikk og sviktende behandling.

Vil øke kunnskapen

Sanitetskvinnene vil bidra til å fjerne de kjønnsmessige skjevhetene innen helseområdet og øke kunnskapen om kvinners helse i samfunnet.

N.K.S. holder et våkent øye med utviklingen innen kvinnehelseområdet og er vaktbikkje, pådriver og bidragsyter i dette arbeidet. Vår rolle som samfunnsaktør utøves blant annet gjennom aktiv deltakelse i sentrale fora, som  høringsinstans, kunnskapsformidler samt konkrete og praktiske tiltak.


Kvinners helse i et livsløpsperspektiv

Kvinner har ulike helseutfordringer gjennom livet. Derfor har Sanitetskvinnene ulike tiltak rettet mot ulike aldersgrupper.

Blant jenter opp til 12 år fokuserer vi særlig på forebyggende helsearbeid knyttet til ernæring og fysisk aktivitet. Overfor tenåringsjenter har vi tiltak for å bedre unge jenters selvbilde og skape trygghet for egne valg samt aktiviteter som skal gi økt kunnskap om seksuell og reproduktiv helse.

Blant voksne kvinner er økt kunnskap om svangerskap, fødsel og barsel blant våre fokusområder, sammen med overgangsalder og forebygging av livsstilssykdommer.

Overfor seniorene arbeider vi for økt kunnskap om voksne og eldre kvinners helseplager. Samtidig vil vi synliggjøre kvinners betydning som ressurs i samfunnet og muligheten for en aktiv pensjonisttilværelse.


Fokus på kvinnehelse

Sanitetskvinnene arrangerer konferanser og temamøter med fokus på kvinnehelse der målgruppen er egne medlemmer og opinionen. Vi arrangerer også nasjonale konferanser for fagfolk der vi setter kvinnehelsespørsmål på dagsorden.

Vi er N.K.S. Oslo fylke

Bor du i Oslo fylke og vil bli med i Norges største kvinneorganisasjon? Bli med i ett rikt kvinnefellesskap og bidra med hender, hode og stemme til et trygt og inkluderende samfunn, lokalt og nasjonalt.

Styret i Oslo fylke

Fylkesleder Atya Choudhary
Nestleder Liv Aass Frank
Sekretær Helene Ottersen
Styremedlem Nina Rynning
Styremedlem Jorunn Sveinang Hemma
Styremedlem Norunn Grete Skorgen, Omsorgsberedskapskontakt
Styremedlem Asbjørg Engebø Rystad
Varamedlem Renate Andersen
Varamedlem Toril Hagen