10 gode grunner til å bli sanitetskvinne

10 gode grunner til å bli sanitetskvinne

Bli med i et kvinnefellesskap og bidra med hender, hode og stemme til et trygt og inkluderende samfunn, lokalt og nasjonalt. Her er ti gode grunner til å bli medlem!

1  Få et rikere liv gjennom kvinnefelleskap
2  Bli med på å skape møteplasser i lokalmiljøet
3  Du gjør vår stemme sterkere
4  Sammen jobber vi mot vold mot kvinner
5  Bli med i kampen mot skjønnhetstyranniet
6  Bli kjent med kvinner fra andre land og kulturer
7  Kunnskap om kvinners helse
8  Bidra til å glede barn som har en tung hverdag
9  Vi er opptatt av relasjonen mellom mor og barn
10  Sanitetskvinnene har gjennom 120 år bidratt til å bygge vår velferd

Teksten er lånt fra vår hovedside. Les hele her!

Rød knapp aksjonen

Rød knapp aksjonen

Rød knapp-kampanjen Stopp vold mot kvinner

Mange hundre tusen nordmenn bærer den røde knappen som et symbol på at arbeid mot vold mot kvinner er viktig. Vi håper du også gjør det. Norske Kvinners Sanitetsforening tok i 2012 initiativ til en aksjon for at bekjempelse av vold mot kvinner skal settes høyt på den politiske agenda. Med oss på laget inviterte vi flere organisasjoner fra det sivile samfunn.

Med ulike utgangspunkt samlet vi oss bak et felles mål: å mobilisere til et folkekrav om nulltoleranse for vold mot kvinner. I januar 2013 lanserte Sanitetskvinnene i samarbeid med syv andre organisasjoner Rød knapp-kampanjen «Stopp vold mot kvinner».

Siden den gang har noen organisasjoner gått ut av samarbeidet, og nye har kommet til. I dag er vi åtte organisasjoner som står bak: Norske Kvinners Sanitetsforening, Den norske kirke, Islamsk råd, Virke, Krisesentersekretariatet, Reform (Ressurssenter for menn), JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) og Digni.

Et av flere mål er å få så mange som mulig – alle politikerne på Stortinget og andre opinionsdannere – til å bære knappen for å vise at de vil bidra til å stoppe alle former for vold mot kvinner. Vårt håp er at denne saken er så viktig at vi får bred politisk enighet om å handle. 

Vold mot kvinner
Til tross for at Norge ansees som et av verdens mest likestilte land, utsettes mange mennesker hver dag for vold og seksuelle overgrep. Rapporter viser at det i all hovedsak er kvinner og barn som utsettes for den grove og farlige volden. Krisesentrene rapporterer om mange som lever under konstante trusler mot sitt liv.
At volden har både kortsiktige og langsiktige skadevirkninger for de utsattes livskvalitet og psykiske helse, medfører at deres muligheter til aktivt å delta i samfunnet svekkes. Dette gjelder både på den private arena og i arbeidslivet. I tillegg viser en studie fra 2012, der de samfunnsøkonomiske kostnadene er beregnet, at vold i nære relasjoner koster mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig. De konkluderte med at tapt arbeid var den største kostnaden for samfunnet.
Volden er ikke et kvinneproblem, det er et menneskerettsproblem, et samfunnsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et juridisk problem og et folkehelseproblem.
Fire kunnskapshull
Symbolet for kampanjen er en rød knapp. Rødt er valgt fordi rødt signaliserer stopp, samtidig som rødt er kjærlighetens farge.
Kampanjens røde knapp har fire hull. Hullene symboliserer fire områder vi mener det er spesielt store utfordringer på som det må arbeides med å tette: Rettigheter, hjelpetilbud, forebygging og forskning. Kampanjen har nedsatt arbeidsgrupper som arbeider med disse utfordringene.
Politisk påvirkning, aksjoner og konferanser
De viktigste aktivitetene for kampanjen er politisk påvirkning, å arrangere aksjoner der røde knapper deles ut og å arrangere en nasjonal konferanse på den internasjonale dagen mot vold 25. november.
Rød knapp-kampanjen hadde møte med Barne- og likestillingsminister Solveig Horne 23. september 2015 der alle de fire politiske områdene ble tatt opp. «Jeg er ivrig ambassadør for det dere står for», slo Horne fast i møtet.
Lokalt har sanitetsforeninger gjort en kjempejobb med å dele ut røde knapper
Vold mot kvinner

Vold mot kvinner

Det er fortsatt en lang vei å gå før vi i Norge gjør en god nok jobb for å forebygge vold mot kvinner og hjelpe de som rammes.

Vold mot kvinner er en mangefasettert utfordring som berører mange fag– og samfunnsområder. Det er også en av vår tids største likestillingsutfordringer. Det må også betraktes som et folkehelseproblem. Vold er et felt belastet med tabuer og skam.

 

N.K.S. mener at

  • vold mot kvinner må heves på den politiske agenda tilsvarende hvor stort problemet er
  • vold mot kvinner må ses i et folkehelseperspektiv
  • vold mot kvinner må være tema i aktuelle profesjonsutdanninger
  • kvinner som utsettes for vold må sikres et tilstrekkelig hjelpetilbud
  • det må gjennomføres en nasjonal holdningskampanje
  • rettssikkerheten til kvinner utsatt for vold og seksuelle overgrep må styrkes
  • forskning på årsaker, omfang og konsekvenser må prioriteres sterkere
Omsorgsberedskap

Omsorgsberedskap

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges storste kvinneorganisasjon med om lag 41000 medlemmer. Vi jobber for kvinners helse og livsvilkår. Omsorgsberedskap betyr å stille opp når det er en krise eller katastrofe. N.K.S. har nærmere 3 000 frivillige og 120 grupper over hele Norge som er involvert i omsorgsberedskap. Nå vil vi starte opp i Oslo og vil gjerne ha deg med på laget!
Eksempler på oppgaver som omsorgsberedskapsgruppene utforer:
• å gi omsorg og støtte til pårørende og berørte ved ulykker eller kriser
• å gi mat og drikke når det skjer en uønsket hendelse
• hjelpe til med evakuering
• hjelpe til med kommunikasjon på ulike språk
Hva får du for å være med?
• Bidra til a skape trygge lokalsamfunn
• Erfaring med frivillig arbeid
• Nettverk og sosial fellesskap
• Opplæring og kunnskap om sikkerhet og beredskap
• Meningsfylt aktivitet
Oslo Omsorgsberedskapsgruppe vil være et samarbeid mellom flere sanitetsforeninger i Oslo og samarbeide med Oslo kommune. Medlemmene i Oslo Omsorgsberedskapsgruppe må signere taushetserklæring.
Vil du vite mer om hva Omsorgsberedskap er og om dette kan være noe for deg?
Velkommen til åpent møte!
Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe:
tlf: 975 48 751
Last ned presentasjonen her